Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Новини
Събота 20 Апр 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Пропуски и неудачи в хирургичната практика, установени чрез проверките на медицинския одит"

Тази актуална презентация на проф. Златица Петрова, представена пред хирургичната колегия, може да прочетете в меню "Дейност на агенцията", подменю "Други документи". 

Кръгла маса на тема “Грешки и неудачи в педиатричната практика”

На 22 май 2016 г. в рамките на XVII-та Национална конференция за общопрактикуващи лекари и педиатри с международно участие, бе проведена дискусия на тема: “Грешки и неудачи в педиатричната практика”
На форума присъстваха лекари – педиатри, ОПЛ и гости лектори от водещите медицински университети в страната и институции. На кръглата маса бяха представени следните доклади:
1. Изводи и поуки от анализа на неудачите в педиатричната практика /установени чрез проверките на медицинския одит/ - проф. З. Петрова, проф. В. Пилософ;
2. Трудният път на болното дете до нужния му лекар – проф. М. Бошева;
3. Неудачи в педиатричната практика – проф. В. Недкова;
4. Грешки и неудачи в педиатричната практика – проф. П. Чакърова, Ив.Чакъров, Н. Юрукова, И. Христозова, Р. Маринов, М. Христова;
5. Грешки и пропуски в педиатричната практика – проф. Н. Ламбов, М. Димитров, В. Петрова;
6. Редки болести в България – регистър, експертни центрове и референтни мрежи – доц. В. Калева
7. Правото на родителите да вземат решение вместо детето срещу правото на детето да бъде здраво-къде е истината ? – доц. Л. Киров, Х. Димитров, Е. Мушанов, Н. Иванова.

Първият доклад беше представен от проф. д-р З. Петрова, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
Проф. Петрова запозна присъстващите със статута, развитието и дейността на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, /ИАМО/; Визията на ИАМО да стимулира промени в здравеопазването, чрез които да се гарантира достъп на българските граждани до качествена, безопасна, ефективна и ефикасна медицинска помощ; Стратегическите цели на ИАМО: Да съдейства за изграждането и внедряването на система за отчитане на медицинските грешки и Инициативи за подобрения на качеството в здравеопазването съвместно с медицински научни дружества.
Представен беше резултата на направените проверки от ИАМО за периода 2014 - 2015 год. по отношение на получените жалби и сигнали за деца и резултати от проверките на медицински стандарт ”Педиатрия” и медицински стандарт “Неонатология”.
През периода 2014 – 2015 г. в ИА „Медицински одит“ са постъпиили 1206 жабли и сигнали, от които 95 (8 %) се отнасят за деца. В резултат на направените проверки са установени редица пропуски и грешки, които са свързани с:

Информация за участието на екип на ИАМО в работата на XVI конгрес на Българския зъболекарски съюз

Екип на ИАМО, воден от изпълнителния директор проф. Златица Петрова,  участва в работата на  16-я конгрес на БЗС. 

В духа на парньорство, обмяна на опит и споделена отговорност и грижа към пациентите и специалистите по дентална медицина в страната, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ в лицето на изпълнителния директор проф. д-р Златица Петрова и екип на институцията, бяха специални гости на проведения 16-ти научен конгрес на БЗС в гр. Бургас.
В дните на научния форум, както и по силата на подписан Меморандум за сътрудничество между страните, представителите на ИАМО и Българския зъболекарски съюз, инициираха и проведоха работни срещи, съвместно с представителите на Районни колегии на БЗС от цялата страна. Специалистите по дентална медицина поставиха за обсъждане и потърсиха съдействие по въпроси, касаещи новоприети разпоредби на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, влезли в сила от 01.04.2016 г.
Бяха изяснени установените нормативни правила, които пряко засягат всекидневната практика на денталните лекари, в това число бяха поети ангажименти за съвместен проект за иницииране на промени в Наредбата на текстове, които в момента не отговарят на условията, при които се осъществяват денталните услуги.
Такъв пример е новата разпоредба на чл. 9б от Наредбата, чрез който се въвежда задължението за водене на медицинската документация от специалистите, а именно лекарите и лекарите по дентална медицина от лечебните заведения за първична извънболнична помощ да попълват амбулаторен лист за извършен преглед на пациента при спазване на изискванията и образците, въведени с националния рамков договор. Във връзка с това, от страна на гилдията бяха изразени съображения и бяха посочени примери от практиката и поради тясната специфика на денталните медицински услуги, се наложи изводът, че новоприетата разпоредба урежда въпроса за медицинската документация частично. Чрез въведеното уточнение, че лекарите по дентална медицина попълват амбулаторен лист за извършен преглед при спазване на изискванията и образците, въведени с националните рамкови договори, законодателят е стеснил обхвата на действие на нормата. С приетия текст на чл. 9б от Наредбата, задължението за попълване на амбулаторен лист при извършен преглед на пациент, се прави по образци, съгласно изискванията на Национален рамков договор за дентални дейности. Това по същество определя и кръга на пациентите, спрямо които се въвежда изискването, а именно тези, при който източник на заплащане е НЗОК/РЗОК.
Това обстоятелство налага с общи усилия на страните, да се инициира промяна в Наредбата, като се въведе допълнителен текст, с който да се уточни, че в случаите на извършени прегледи на пациенти, попадащи извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от Националната здравноосигурителна каса, лекарите по дентална медицина ще попълват за извършения преглед амбулаторен лист, който не е по образеца на националните рамкови договори.
Тази нова форма на амбулаторен лист ще бъде предмет на разработване и приемане от страна на сформирана работна група, с представители на двете страни, подобно на вече реализираният проект по приемането на унифицирана Декларация за „информирано съгласие“. И двата случая работата е насочена конкретно за нуждите на гилдията от лекари по дентална медицина, съобразена с изложените в срещите съображения и анализи с примери от практиката.
Дискусия провокира и текстът на чл. 15, ал. 2 на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Съгласно изменението и допълнението на разпоредбата, в сила от 01.04.2016 г., е въведено изискване в седмичните графици да се посочва и заместник на избрания лекар или лекар по дентална медицина за случаите, когато той не може да изпълнява лично задълженията си, както и неговото местоположение, телефон и други начини за контакт. А също така и местонахождението, телефонът и другите начини за контакт и с дежурния кабинет и/или лечебното заведение, осигуряващи медицинска помощ на пациентите извън графика на избрания лекар или лекар по дентална медицина.
В случая е наложително да се направи отлика от задълженията на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), които извършват прегледи в определени часове за амбулаторен прием и домашни посещения на пациентите от тяхната листа. В часовете извън амбулаторния прием, както и през почивните дни, ОПЛ организират неотложната медицинска помощ самостоятелно или чрез договор с друго лечебно заведение, като информират записаните в пациентските им листи лица за адресите и телефони за повикване при нужда. За разлика от ОПЛ, лекарите по дентална медицина нямат пациентски листи, които да се приемат като източник на подобно задължение за организиране на неотложна помощ за потребителите на дентална услуга. Тълкуването на допълнителния текст на чл. 15, ал. 2 от Наредбата, обедини страните около становището, че тази постановка на текста, касаеща лекарите по дентална медицина следва да отпадне.
Повод и необходимост от разглеждане на въпроси, свързани с практиката на съсловието, става подобрения диалог и интензивно партниране между контролния орган и съсловието на професионалистите в денталната медицина, които са пряко ангажирани в подобряване качеството на медицинската дентална помощ.
Промененият характер на правоотношенията между лекар и пациент, налагат и ново разглеждане на принципите и условията, в които те се реализират, както и правната рамка, в която се осъществяват. Именно тази промяна, провокира и инициативи за провеждане на ежегодни обучения на съсловието, по въпросите за качеството на медицинската помощ въобще и на денталната помощ в частност. По време на конгреса бяха направени предложения за организиране на периодични срещи между ИАМО и ръководствата на всички районни колегии на БЗС в страната, на които да се споделят, обсъждат и разясняват въпроси, практики и казуси, с цел постигане на по-качествена медицинска дентална помощ, в условия, гарантиращи и двете страни: както денталния лекар, така и неговия пациент.

Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Столичната община подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство в областта на медицинската практика, превенцията и контрола на качеството на медицинската дейност. Основната идея на съвместния проект е реа

Самия Меморандум може да намерите в меню „Дейност на агенцията“, подменю „Други документи“...

Съвместно сътрудничество в името на здравето

Съвместно сътрудничество в името на здравето ...

През тази година Изпълнителната агенция „Медицински одит“ навърши 5 години от своето създаване, формиране, израстване – време, достатъчно за анализ, изводи и поуки, полезни за експертите в институцията, но и важни за обществения интерес към нашата работа.

В меню „Дейност на агенцията“, подменю „Цели на администрацията“ може да се запознаете с презентация на тема „ИАМО – статут, развитие и дейност за периода 2010-2015 г.“ Сигурни сме, че в анализите и самокритичните оценки ще откриете много отговори, които сте търсили през годините...

В меню „Дейност на агенцията“, подменю „Други документи“ може да се запознаете с актуална презентация на тема „Информирано съгласие“, както и да прочетете най-нова информация за правата на онкологичните пациенти

 

В меню "Дейност на агенцията" - подменю "Доклади", може да прочетете доклада за дейността на ИАМО през първото полугодие на 2015 г.

    

Оказана медицинска помощ на деца - хронология, анализ, изводи на ИАМО

Анализ на оказаната медицинска помощ на деца в лечебни заведения въз основа на извършени проверки от служители на ИАМО за 2014 г. и януари – юли 2015 г.

 

I. Постъпили жалби и сигнали, самосезирания. Класификация на неблагоприятните събития, настъпили в процеса на лечение на деца

В ИАМО по електронен път или на хартиен носител постъпват значителен брой жалби и сигнали от физически и юридически лица, свързани с проблеми в оказваната медицинска помощ при деца. През 2014 г. броят на тези жалби е 29, а за периода януари – юли 2015 г. – 22. Освен това, за същия период ИАМО 6 пъти се е самосезирала и е извършила проверки в лечебни заведения пак във връзка с неблагоприятни събития, свързани с деца.
Обобщено проблемите, които са причина за подаване на жалба / сигнал или за самосезиране, могат да се класифицират в следните основни групи:

Изпълнителната агенция „Медицински одит“ приключи успешно обучението по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“

В периода месец май-месец юни 2015 г. за служителите на ИАМО бяха организирани и проведени четири обучителни модула в тематични области, ключови за дейността на агенцията:
* правни аспекти на контрола върху качеството на медицинското обслужване;
* системи и стандарти за управление и контрол на качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения;
* способи за защита при нарушени права на пациентите, органи в системата, свързани с упражняването и защитата на предоставените права;
* осигуряване на безопасност на пациентите в съответствие с европейските изисквания.
По време на обученията бяха представени актуалните концепции и практики в областта на качеството на медицинското обслужване и безопасността на пациентите, а с водещи специалисти и лектори служителите на ИАМО коментираха конкретни казуси от административната и съдебната практика.
Планираните обучения представляват важна част от общите намерения и цялостната стратегия на ИАМО за изграждането на модерна, ефективна и действена администрация. Агенцията ще продължи да инвестира в квалификацията и професионалната подготвеност на своите кадри, за да отговори на обществените очаквания – изграждането на цялостен механизъм за одиторска и превантивна дейност като част от гаранциите за качествена медицинска дейност и удовлетвореност на пациентите.

Констатации на Изпълнителна агенция “Медицински одит” от извършената проверка в УМБАЛ „Софиямед” ООД

И това се случва - прочетете писмото на Наталия Йотова до ИАМО

Среща ИАМО-БЗС...

Днес, 19 март 2015 г., Изпълнителна агенция „Медицински одит“ бе домакин на среща с представителите на Българския зъболекарски съюз. Поводът бе финализирането на преговорите и подписването на меморандум за съвместно сътрудничесто – част от инициативата на агенцията за общи действия със съсловните организации по линията „контрол-качество-стандарт“ в медицинските дейности.

Ключовата дума е партньорство Доц. Златица Петрова – изпълнителен директор на ИА „Медицински одит“

z petrova

Организационни пропуски са предпоставка за системни грешки

- Навършват се пет години от създаването на агенцията за медицински одит, която Вие по-късно поетично нарекохте ИАМО. Повечето помнят началото, недоверието, съмненията нужна ли е такава структура. Мисля, че днес повечето от тези въпросителни отпадат и агенцията заема специфичното си място в системата, позната е както на лекарите, така и на пациентите.

Вие, доц. Петрова, как сте пак на поста изпълнителен директор? 

БНР Христо Ботев - Кой контролира родното здравеопазване

Доц. Златица Петрова – директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, коментира кои са най-често нарушаваните права на пациентите, какъв е достъпът до медицинска помощ и нейното качеството, какви са алгоритмите за добра медицинска практика и що е лекарска грешка. От нея ще разберете дори и на кого да се оплачете, ако има повод за това. 

Чуйте предаването 

ПРЕДСТОЯЩИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА ИАМО В БОЛНИЦИ, В КОИТО СЕ РАБОТИ ПО ЛИНИЯ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

БИЗНЕС ФОРУМ ФАРМА – поглед към бъдещето