Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Профил на купувача

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Петък 24 Ян 2020

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Профил на купувача

ОБЯВЛЕНИЕ № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано на 03.12.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2 ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано на 03.12.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Публикувано на 16.11.2018 г.

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Публикувано на 06.08.2018 г.

 Договор за "Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации"

 Публикувано на 06.08.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 2 за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

 Публикувано на 25.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 3 ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

 Публикувано на 25.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2 ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

 Публикувано на 25.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО ПРЕЗ ФОНДОВА БОРСА

Публикувано 19.06.2018 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 18.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЗОП

Публикувано на 23.05.2018 г.

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за обществена поръчка ”Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

публикувано на 20.04.2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 20.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ”Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

публикувано на 20.04.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 18.4.2018 г.

 ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 18.4.2018 г.

 РЕШЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.03.2018 г.

ДОКЛАД ОТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.03.2018 г.

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 публикувано на 12.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.03.2018 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На 07.03.2018 г., в 10.00 часа в заседателната зала на ИАМО, ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за сградата на Изпълнителна агенция "Медицински одит"“

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 17.01.2018

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 15.01.2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.04.2016

ДОГОВОР № ДО 05-21/15.06.2015 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 15.06.2015

Протокол на комисия от 10.06.2015г.

публикувано на 10.06.2015 г.

ДОГОВОР

публикувано на 18.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 12.05. 2015

РЕШЕНИЕ

публикувано на 12.05.2015 г.

Протокол на комисия от 11.05.2015г.

публикувано на 11.05.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на служителите на ИА „Медицински одит“ по проект „Повишаване на компетенциите и професионализма на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, договор № 14-22-21/24.09.2014, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд”Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

публикувано на 27.04.2015 г.

Вътрешни правила за подържане на профил на купувача 

Вътрешни правила по ЗОП (отменени)

Покана за представяне на индикативни оферти