Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Завинаги - едни от нас

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Сряда 23 Окт 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Пропуски и неудачи в хирургичната практика, установени чрез проверките на медицинския одит"

Тази актуална презентация на проф. Златица Петрова, представена пред хирургичната колегия, може да прочетете в меню "Дейност на агенцията", подменю "Други документи". 

Кръгла маса на тема “Грешки и неудачи в педиатричната практика”

На 22 май 2016 г. в рамките на XVII-та Национална конференция за общопрактикуващи лекари и педиатри с международно участие, бе проведена дискусия на тема: “Грешки и неудачи в педиатричната практика”
На форума присъстваха лекари – педиатри, ОПЛ и гости лектори от водещите медицински университети в страната и институции. На кръглата маса бяха представени следните доклади:
1. Изводи и поуки от анализа на неудачите в педиатричната практика /установени чрез проверките на медицинския одит/ - проф. З. Петрова, проф. В. Пилософ;
2. Трудният път на болното дете до нужния му лекар – проф. М. Бошева;
3. Неудачи в педиатричната практика – проф. В. Недкова;
4. Грешки и неудачи в педиатричната практика – проф. П. Чакърова, Ив.Чакъров, Н. Юрукова, И. Христозова, Р. Маринов, М. Христова;
5. Грешки и пропуски в педиатричната практика – проф. Н. Ламбов, М. Димитров, В. Петрова;
6. Редки болести в България – регистър, експертни центрове и референтни мрежи – доц. В. Калева
7. Правото на родителите да вземат решение вместо детето срещу правото на детето да бъде здраво-къде е истината ? – доц. Л. Киров, Х. Димитров, Е. Мушанов, Н. Иванова.

Първият доклад беше представен от проф. д-р З. Петрова, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
Проф. Петрова запозна присъстващите със статута, развитието и дейността на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, /ИАМО/; Визията на ИАМО да стимулира промени в здравеопазването, чрез които да се гарантира достъп на българските граждани до качествена, безопасна, ефективна и ефикасна медицинска помощ; Стратегическите цели на ИАМО: Да съдейства за изграждането и внедряването на система за отчитане на медицинските грешки и Инициативи за подобрения на качеството в здравеопазването съвместно с медицински научни дружества.
Представен беше резултата на направените проверки от ИАМО за периода 2014 - 2015 год. по отношение на получените жалби и сигнали за деца и резултати от проверките на медицински стандарт ”Педиатрия” и медицински стандарт “Неонатология”.
През периода 2014 – 2015 г. в ИА „Медицински одит“ са постъпиили 1206 жабли и сигнали, от които 95 (8 %) се отнасят за деца. В резултат на направените проверки са установени редица пропуски и грешки, които са свързани с:

Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Столичната община подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство в областта на медицинската практика, превенцията и контрола на качеството на медицинската дейност. Основната идея на съвместния проект е реа

Самия Меморандум може да намерите в меню „Дейност на агенцията“, подменю „Други документи“...

Информация за участието на екип на ИАМО в работата на XVI конгрес на Българския зъболекарски съюз

Екип на ИАМО, воден от изпълнителния директор проф. Златица Петрова,  участва в работата на  16-я конгрес на БЗС. 

В духа на парньорство, обмяна на опит и споделена отговорност и грижа към пациентите и специалистите по дентална медицина в страната, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ в лицето на изпълнителния директор проф. д-р Златица Петрова и екип на институцията, бяха специални гости на проведения 16-ти научен конгрес на БЗС в гр. Бургас.
В дните на научния форум, както и по силата на подписан Меморандум за сътрудничество между страните, представителите на ИАМО и Българския зъболекарски съюз, инициираха и проведоха работни срещи, съвместно с представителите на Районни колегии на БЗС от цялата страна. Специалистите по дентална медицина поставиха за обсъждане и потърсиха съдействие по въпроси, касаещи новоприети разпоредби на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, влезли в сила от 01.04.2016 г.
Бяха изяснени установените нормативни правила, които пряко засягат всекидневната практика на денталните лекари, в това число бяха поети ангажименти за съвместен проект за иницииране на промени в Наредбата на текстове, които в момента не отговарят на условията, при които се осъществяват денталните услуги.
Такъв пример е новата разпоредба на чл. 9б от Наредбата, чрез който се въвежда задължението за водене на медицинската документация от специалистите, а именно лекарите и лекарите по дентална медицина от лечебните заведения за първична извънболнична помощ да попълват амбулаторен лист за извършен преглед на пациента при спазване на изискванията и образците, въведени с националния рамков договор. Във връзка с това, от страна на гилдията бяха изразени съображения и бяха посочени примери от практиката и поради тясната специфика на денталните медицински услуги, се наложи изводът, че новоприетата разпоредба урежда въпроса за медицинската документация частично. Чрез въведеното уточнение, че лекарите по дентална медицина попълват амбулаторен лист за извършен преглед при спазване на изискванията и образците, въведени с националните рамкови договори, законодателят е стеснил обхвата на действие на нормата. С приетия текст на чл. 9б от Наредбата, задължението за попълване на амбулаторен лист при извършен преглед на пациент, се прави по образци, съгласно изискванията на Национален рамков договор за дентални дейности. Това по същество определя и кръга на пациентите, спрямо които се въвежда изискването, а именно тези, при който източник на заплащане е НЗОК/РЗОК.
Това обстоятелство налага с общи усилия на страните, да се инициира промяна в Наредбата, като се въведе допълнителен текст, с който да се уточни, че в случаите на извършени прегледи на пациенти, попадащи извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от Националната здравноосигурителна каса, лекарите по дентална медицина ще попълват за извършения преглед амбулаторен лист, който не е по образеца на националните рамкови договори.
Тази нова форма на амбулаторен лист ще бъде предмет на разработване и приемане от страна на сформирана работна група, с представители на двете страни, подобно на вече реализираният проект по приемането на унифицирана Декларация за „информирано съгласие“. И двата случая работата е насочена конкретно за нуждите на гилдията от лекари по дентална медицина, съобразена с изложените в срещите съображения и анализи с примери от практиката.
Дискусия провокира и текстът на чл. 15, ал. 2 на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Съгласно изменението и допълнението на разпоредбата, в сила от 01.04.2016 г., е въведено изискване в седмичните графици да се посочва и заместник на избрания лекар или лекар по дентална медицина за случаите, когато той не може да изпълнява лично задълженията си, както и неговото местоположение, телефон и други начини за контакт. А също така и местонахождението, телефонът и другите начини за контакт и с дежурния кабинет и/или лечебното заведение, осигуряващи медицинска помощ на пациентите извън графика на избрания лекар или лекар по дентална медицина.
В случая е наложително да се направи отлика от задълженията на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), които извършват прегледи в определени часове за амбулаторен прием и домашни посещения на пациентите от тяхната листа. В часовете извън амбулаторния прием, както и през почивните дни, ОПЛ организират неотложната медицинска помощ самостоятелно или чрез договор с друго лечебно заведение, като информират записаните в пациентските им листи лица за адресите и телефони за повикване при нужда. За разлика от ОПЛ, лекарите по дентална медицина нямат пациентски листи, които да се приемат като източник на подобно задължение за организиране на неотложна помощ за потребителите на дентална услуга. Тълкуването на допълнителния текст на чл. 15, ал. 2 от Наредбата, обедини страните около становището, че тази постановка на текста, касаеща лекарите по дентална медицина следва да отпадне.
Повод и необходимост от разглеждане на въпроси, свързани с практиката на съсловието, става подобрения диалог и интензивно партниране между контролния орган и съсловието на професионалистите в денталната медицина, които са пряко ангажирани в подобряване качеството на медицинската дентална помощ.
Промененият характер на правоотношенията между лекар и пациент, налагат и ново разглеждане на принципите и условията, в които те се реализират, както и правната рамка, в която се осъществяват. Именно тази промяна, провокира и инициативи за провеждане на ежегодни обучения на съсловието, по въпросите за качеството на медицинската помощ въобще и на денталната помощ в частност. По време на конгреса бяха направени предложения за организиране на периодични срещи между ИАМО и ръководствата на всички районни колегии на БЗС в страната, на които да се споделят, обсъждат и разясняват въпроси, практики и казуси, с цел постигане на по-качествена медицинска дентална помощ, в условия, гарантиращи и двете страни: както денталния лекар, така и неговия пациент.

Съвместно сътрудничество в името на здравето

Съвместно сътрудничество в името на здравето ...