Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Завинаги - едни от нас

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Сряда 23 Окт 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

EPSO в България - изводи и анализ

 

Изпълнителната агенция „Медицински одит“ бе организатор и домакин на Интерактивна работна сесия, проведена в сътрудничество с „Европейското партньорство на надзорните организации в областта на здравните услуги и социалните услуги“ (EPSO). Работната сесия се проведе между 19-ти и 21-ви март 2017 г. в гр. София. Целта е създаването на методология за оценка на риска. Методологията ще се прилага в ежедневната контролна дейност на ИАМО. Очаква се резултатите да доведат до понижаване рисковете при предоставяне на медицинска помощ, както и до осигуряване на задължителния минимум безопасност на медицинските услуги и респ. повишаване качеството на последните.
В работната сесия взеха участие експерти от Холандия, Швеция, Нова Зеландия, Великобритания, Естония и Латвия, както и служители от ИАМО.
Бяха споделени и дискутирани добрите практики, прилагани в другите държави. Участниците споделиха наличие на недостиг на ресурси, което налага реорганизация на начина на работата им. Засилва се тенденцията за превантивно предприемане и респ. извършване на действия. В тази връзка все по-голямо приложение намират съвременните информационни технологии, които се използват за подобряване на експертизата и проактивната дейност на контролиращите органи.
Внедряват се методи за събиране на данни от различни източници - регистри на дейности на изпълнителите, регистри на инциденти и специализирани регистри като напр. тези за диабетно болни, анкетиране и т.н. В резултат на обработката на събраните данни се оценява рискът от възникване на неблагоприятни събития (инциденти) в лечебните заведения, което е основание за предприемане на действия по превенция. С изключение на България, всички останали страни-членки са създали механизъм за задължителна регистрация на настъпилите неблагоприятни събития в лечебните заведения от страна на последните. Целта е създаване и прилагане на политика за насърчаване публичността на действията на изпълнителите на медицинска помощ.
Специално внимание беше отделено на ефективността на контрола върху изпълнителите на медицинска помощ и критичното значение на комуникацията между тях и ИАМО.
В резултат на проведената интерактивна работна сесия, всички участници се обединиха около необходимостта от насочване усилията на агенцията от санкционирането към превенцията. Този подход има доказан ефект във всички други страни-членки на EPSO, и беше предложен за България при обсъждането на т.нар. „обща рамка на ключовите индикатори“ за оценката на качеството и безопасността на пациентите.
В потвърждение на желанието на агенцията за активно поведение насочено към осъществяване на действия по превенция е и предстоящото й кандидатстване по програма „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, инвестиционен приоритет ИП 11, както и предприемането на активни действия за колаборация и партньорство с всички участници в системата на здравеопазване в страната.

Резултатно сътрудничество в името на хуманността

Обучителен семинар на служителите от ИАМО

В съгласие със своята политика и мисия, Изпълнителната агенция „Медицински одит“ проведе в края на миналата седмица семинар на тема: „Съдебни практики и ефективност на контролната дейност“. Бяха разисквани актуални за работата ни теми, като във фокуса на вниманието на служителите от агенцията бяха поставени процедурата и често допусканите грешки при производството по Закона за административните нарушения и наказания. Акцентирано колегията обсъди процедурата при изготвянето и връчването на Акт за установяване на административно нарушение.
Юридическият екип на агенцията представи пред своите колеги от проверяващите екипи много детайлно и професионално дейността на ИАМО, свързана с реализирането на административна и наказателна отговорност, като следствие от упражнявания от нас контрол.
Смисълът от събитието ще проличи в бъдещата дейност на ИАМО, защото смятаме това обсъждане за поредна стъпка в собственото си усъвършенстване и оптимизиране на работата. По време на семинара бе направен анализ и коментар на работата ни през първото полугодие на 2016 г. с всичките сполуки и грешки, както и множество изводи, свързани с предстоящите функции, дейност, разширяване на екипа и политиките в бъдеще пред ИАМО.

Признание за ИАМО за реализирането на добра практика през 2016 г.

Институтът по публична администрация, който от години насърчава доброто управление, раздаде традиционните награди на участниците в конкурса за добри практики през 2016 г.
Конкуренти в конкурса бяха общо 17 екипа, представящи различни институции в много обществени области. Те бяха разделени в три категории:
- Оптимизиране на работни процеси;
- Открито управление;
- Ангажиране и задържане на служителите.
Изпълнителната агенция „Медицински одит“ бе отличена в третата категория, като получи своята грамота и награда заедно с екипите на РЗИ, Враца и на община Банско.
Този факт не само радва нашата колегия, но е доказателство за последователната и ангажирана позиция както към кадровия потенциал на Агенцията, така и към нашите обществени отговорности в цялостната работа. Приемаме отличието като малка награда за последователните ни политики във всички сфери и етапи от работата ни през 2016 г.

gramota

Поради огромния медиен и обществен интерес ИАМО публикува на своята интернет-страница два важни документа: „Анализ на данните от информационната система“ и презентацията „Роля на медицинския одит в полза на пациентите“.

Поради огромния медиен и обществен интерес ИАМО публикува на своята интернет-страница два важни документа: „Анализ на данните от информационната система“ и презентацията „Роля на медицинския одит в полза на пациентите“. Може да ги прочетете в меню „Дейност на агенцията“, подменю „Други документи“.