Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Дирекция "Осигуряване на качество и анализи"
Понеделник 17 Юни 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Дирекция "Осигуряване на качество и анализи"

1. изработва методически ръководства и инструкции за осъществяване на медицински контрол;
2. изработва набор от спецификации, справки, таблици и инструменти за осъществяване на контрол на лечебните заведения;
3. участва съвместно със съсловните организации и научните дружества в изработването на медицински стандарти, правила за добра медицинска практика и индикатори за оценка на качеството на медицинската дейност;
4. текущо изразява становища по документи и актове, отразяващи резултатите от контролната дейност;
5. предлага на изпълнителния директор или на упълномощени от него длъжностни лица последващи мерки за реализация на резултатите от инспекционната дейност;
6. регистрира в информационната система на Агенцията резултатите от проверките и поддържа база данни за всяко конкретно лечебно заведение по повод и във връзка с осъществената контролна дейност;
7. организира взаимодействие и провежда работни срещи със съсловните организации и други лица в системата на здравеопазването с цел подобряване на предоставяното от лечебните заведения медицинско обслужване на гражданите;
8. извършва мониторинг и организира събирането на данни, на базата на които изработва анализи и предложения, свързани със системата за управление на качеството в здравеопазването;
9. организира събирането и обработката на месечни справки от контролната дейност от дирекциите на Агенцията;
10. изготвя анализи на базата на събраната и обобщената информация, отнасяща се до дейността на лечебните заведения и контролната дейност, както и оценка на въздействието на прилагането на нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;
11. изготвя анализи и становища по материали, получени от дирекциите на Агенцията, регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса/районните здравноосигурителни каси, свързани с осъществяването на медицинския контрол върху изпълнителите на медицинска и дентална помощ;
12. участва в разработването на система за оценка на качеството на предоставената медицинска помощ от лечебните заведения и рейтинг на лечебните заведения;
13. разработва система за периодична оценка на ефективността на медицинския контрол по отношение на идентифицираните проблеми от контролиращите екипи и резултатите от контролната дейност;
14. организира и провежда обучения на служителите, които участват в извършването на проверките, с оглед повишаване на административния им капацитет;
15. организира и провежда обучение в областта на качеството на дейностите в здравеопазването и медицинския одит;
16. участва в събирането и анализирането на информация за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението, потребностите от кадрови ресурси в областта на здравеопазването и други въпроси, свързани с него;
17. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;
18. участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския одит;
19. участва в разработване на система за сигурност и безопасност на пациентите;
20. участва в изпълнението на проекти по оперативни програми на Европейския съюз и други финансови донори;
21. извършва проверки за съответствие на нивата на компетентност на структурите в лечебните заведения за болнична помощ с определените им в разрешенията за осъществяване на лечебна дейност;
22. извършва и други дейности в кръга на компетентност на дирекцията, възлагани със заповед на изпълнителния директор.