Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Обща администрация

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Четвъртък 23 Ян 2020

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Дирекция "Административно, правно, финансово и информационно осигуряване"

1. организира и координира документооборота, деловодната и архивната дейност;
2. осъществява дейностите по управление на човешките ресурси, поддържа и съхранява трудовите и служебните досиета на работещите в Агенцията;
3. оказва правна помощ, изготвя и дава становища по законосъобразността на проекти на административни актове и договори, по които Агенцията е страна;
4. осъществява процесуално представителство;
5. организира и координира провеждането на обществени поръчки;
6. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на Агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните предприятия счетоводни стандарти и указания;
7. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия и параграфите от Единната бюджетна класификация;
8. изготвя годишен проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на Агенцията;
9. съставя месечни, тримесечни и годишен отчет за изпълнение на бюджета на Агенцията;
10. изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;
11. организира и осъществява управлението на активите и материално-техническото снабдяване;
12. осъществява протоколната дейност и връзките с обществеността и с медиите;
13. осигурява автоматизирана обработка на информацията при събиране, обобщаване и отчитане на резултатите от дейността на Агенцията;
14. планира, организира и координира вътрешната и външната информационна политика на Агенцията, поддържа и актуализира интернет страницата на Агенцията;
15. организира обучението на служителите в Агенцията;
16. организира и осигурява охранителния и пропускателния режим и транспортното обслужване;
17. въвежда данни и поддържа деловодно-информационната система в Агенцията;
18. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с подобряване функциите на Агенцията при осъществяване на контролната дейност;
19. осъществява други дейности в кръга на компетентност на общата администрация, възлагани със заповед на изпълнителния директор.