Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Събота 20 Апр 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителният директор:

1. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията;

2. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията;

3. носи отговорност за управлението на финансовите средства и за законосъобразното и целесъобразното им разходване;

4. издава индивидуални административни актове в кръга на своята компетентност;

5. налага принудителни административни мерки и издава наказателни постановления в случаите, предвидени със закон;

6. дава указания и задължителни предписания на лечебните заведения, свързани с медицинското обслужване, вътрешния ред и организацията на дейността им;

7. изпълнява функциите на възложител на обществени поръчки;

8. изготвя и представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на агенцията;

9. определя и организира провеждането на информационна политика;

10. утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното разписание и вътрешните правила за работната заплата;

11. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в агенцията;

12. осигурява условия за повишаване професионалната квалификация на служителите в агенцията;

13. утвърждава методиките и правилата за осъществяване на контролната дейност на агенцията;

14. при необходимост създава комисии и работни групи със съвещателен характер, които изготвят становища и мнения в областта на медицинското обслужване на гражданите, както и участват с експертни становища в извършваните проверки на лечебни заведения;

15. издава заповеди за определяне на комисии за осъществяване на контролната дейност на агенцията;

16. утвърждава план за извършване на проверки;

17. ръководи и отговаря за разглеждането на предложения и сигнали по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

18. участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския одит;

19. утвърждава вътрешни правила и инструкции с оглед подобряване дейността на агенцията;

20. осъществява и други дейности по управлението на агенцията, възложени му с нормативен акт или от министъра на здравеопазването.